Love & vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

 • Stk. 1. Foreningens navn er Køge Cykel Ring (KCR), stiftet den 1. april 1934.
 • Stk. 2. Foreningens hjemsted er Køge kommune.
 • Stk. 3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle Union (DCU).

​​

§ 2. Formål

 • Stk. 1. Foreningens formål er at fremme cykelsporten, specielt landevejsløb og her er de underlagt de af Danmarks Cykle Union for landevejssport til enhver tid gældende love, reglementer, bestemmelser og vedtægter.

​​

§ 3. Medlemskreds

 • Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
 • Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer, hvor det kommende medlem instrueres i klubbens digitale medlemssystem. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for indeværende år.
 • Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formand eller kasserer med seneste virkning fra udgangen af næstkommende måned.
 • Stk. 4. Dersom et medlem modarbejder klubbens interesser eller opfører sig upassende, således at det kan virke til skade for klubbens anseelse, kan vedkommende, midlertidigt, når flertallet af klubbens bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor, udelukkes af klubben. På førstkommende generalforsamling skal generalforsamlingen beslutte om udelukkelsen skal ophæves eller fortsætte.
 • Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. Intet medlem må være i restance. Restance medfører sletning af medlemskab.

​​

§ 4. Generalforsamlingen

 • Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af januar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail til medlemmerne og opslag på klubbens hjemmeside.
 • Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Er medlemmet under 15 år, kan 1 af forældrene møde til generalforsamlingen og overtage medlemmets stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter, afhængig af de i § 6 stk. 1. og § 7 stk. 4. beskrevne valgperioder:
 • 1. Valg af stemmetællere
 • 2. Valg af dirigent
 • 3. Valg af referent
 • 4. Formandens beretning
 • 5. Regnskabsaflæggelse
 • 6. Behandling af indkomne forslag
 • 7. Fastsættelse af kontingent
 • 8. Godkendelse af budget
 • 9. Valg af formand eller kasserer
 • 10. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant
 • 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 • 12. Eventuelt
 • Stk. 5. Forslag, samt vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 • Stk. 7. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

​​

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

 • Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når et flertal af klubbens medlemmer (en over halvdelen af klubbens medlemmer) skriftligt fremsætter ønske herom. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
 • Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.
 • Stk. 3. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 • 1. Valg af stemmetællere
 • 2. Valg af dirigent
 • 3. Valg af referent
 • 4. Formandens begrundelse for indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamling
 • 5. Behandling af indkomne forslag
 • 6. Eventuelt

​​

§ 6. Foreningens daglige ledelse

 • Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden og kasserer består af fem repræsentanter og to suppleanter. Suppleanterne har møderet til bestyrelsesmøderne, men ikke stemmeret. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der i lige år vælges formand, to bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant, og i ulige år vælges kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant.
 • Stk. 2. Når et bestyrelsesmedlem to på hinanden følgende møder udebliver, uden meddelt frafald, betragtes medlemmets mandat som bortfaldet og bestyrelsessuppleanten indkaldes.
 • Stk. 3. For at kunne modtage valg til bestyrelsen fordres, at vedkommende ikke sidder i bestyrelsen i Køge Cykel Rings Venner eller nogen anden klub under Danmarks Cykle Union.
 • Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 • Stk. 5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
 • Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 • Stk. 7. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest tre uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
 • Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede.

​​

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

 • Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 • Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
 • Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
 • Stk. 4. Klubbens pengemidler indsættes på en bankkonto, men kassereren har dog ret til at have et, efter omstændighederne, passende kontantbeløb i sin varetægt. De indestående midler i banken kan hæves af fuldmagtshavere, formand og kasserer.
 • Stk. 4. Revisorerne vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges en revisor og en revisorsuppleant.
 • Stk. 5. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte to revisorer og to revisorsuppleanter. Revisorsuppleanterne har ret, men ikke pligt, til at overvære revisionen. Regnskabet skal revideres således, at det kan forelægges bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. Regnskabet uddeles til generalforsamlingens deltagere.

​​

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

 • Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 • Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

​​

§ 9. Vedtægtsændringer

 • Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med simpelt flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 • Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

​​

§ 10. Opløsning

 • Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 • Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en, af generalforsamlingen valgt almennyttig forening, dog skal valget godkendes af Køge Kommune.
 • Stk. 3. Klubben skal indenfor en måned efter lukning indsende slutregnskab og dokumentation for overdragelsen af klubbens aktiver til Køge Kommune.
 • § 11. Sportslig ledelse
 • Stk. 1. Det er til enhver tid den fungerende træner, der udtager ryttere til repræsentative løb.
 • § 12. Forpligtelser for medlemmer
 • Stk. 1. Alle medlemmer er pålagt, at deltage som hjælper, eller stille med en substitut, ved afholdelse af klubbens eget årlige åbne løb. Klubben er, gennem sit medlemskab af DCU, forpligtet af Love for Danmarks Cykle Union, § 5 stk.1. til at afholde åbne løb.
 • Stk. 2. Alle medlemmer er forpligtet til, at deltage som hjælper, eller stille med en substitut, til mindst et af Køge Cykel Rings Venners arrangementer, Tøserunden eller Sjælland Rundt, i mindst fem timer.

​​

§ 11. Datering

 • Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 1. april 1934 og senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den xx juni 2014.

​Formand

Dirigent

Fandt du ikke de svar du håbede og søgte ?

Stil dit spørgsmål til klubbens formand og han vil vende tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Følg os på Facebook

På vores Facebook side, vil du løbende kunne følge med i vores dagligdag samt modtage de seneste nyheder og aktiviteter fra os.

Besøg os på​ Faceb​ook​

Vi cykler året rundt uanset vind og vejr

Find vores grundlæggende oplysninger herunder.

Køge Cykel Ring 

Klubhusadresse:

Ved Stadion 2B, 4600 Køge

Post- og cvr.nr. adresse

c/o Jesper Davidsen

Østre Grænsevej 1, 2680 Solrød Strand

CVR: 33822294

Kontakt os

Alle spørgsmål kan sendes til:

E-mail: formand@koegecykelring.dk

For lånecykler, cykeltøj eller øvrige henvendelser se under fanebladet kontakt 

Træningstider

Læs mere om træningen med seniorholdet

Læs mere om træningen for børn og unge